Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr IV/186/2017 z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań
własnych Miasta Jasła z zakresu pomocy społecznej, które
mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta
Jasła w 2018 r.
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/185/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r.
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/184/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie planu kontroli podatkowych na I półrocze 2018 roku
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/183/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/182/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/181/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu
pieczy ...
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/180/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/179/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadania
polegającego na utworzeniu Centrum Techniki, Kultury i
Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z dokumentacją projektową.
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/178/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie: powołania operatora informatycznego obsługi
obwodowych komisji wyborczych
12.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/177/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
12.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się